גילוי נאות

בהתאם לסעיף 16 א' (א)(2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995 (להלן "חוק הייעוץ"), מובא גילוי נאות זה :

שקדי קפיטל בע"מ (להלן "שקדי"), הינה חברה בעלת רישיון לניהול תיקים  והיא עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הייעוץ.

שקדי משמשת, בין היתר, כמנהל השקעות חיצוני של קרן נאמנות אשר  בניהול  חברת איילון קרנות נאמנות בע"מ, ואילו שקדי משמש כמנהל ההשקעות החיצוני של הקרן, ומכאן ששקדי קשורה לאיילון קרנות נאמנות והינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים שהונפקו או שמנוהלים על ידה.

הזיקה הינה לאור היות נכסים פיננסים אלו מנוהלים ו/או מונפקים ו/או מוצעים ו/או משווקים על ידי שקדי קפיטל בע"מ ו/או גופים הקשורים לה, וכן כי הואיל וחברתנו עשויה לקבל טובות הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם.

חברתנו עשויה להעדיף נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לאותו נכס פיננסי ושאין לה זיקה אליהם, ובלבד שעמדה בכל הדרישות לגילוי הנאות כלפי הלקוח.

זיקה כאמור של משווק, או של מנהל תיקים לנכסים פיננסיים לא תיחשב כפעולה בניגוד עניינים מצד מנהל התיקים כלפי הלקוח.

 

מעבר לסרגל הכלים